top of page

REGELGEVING

Het ras Amerikaans Miniatuur Paard

 

Impressie:

Een klein, goedgebouwd gebalanceerd paard  met karakteristieken als bij de meeste rassen – verfijnde vrouwelijkheid in de merrie en  mannelijkheid in de hengst. De algehele indruk: symetrie, kracht, lenigheid en alertheid. Het doel van het ras is om een klein paard zo dicht mogelijk bij perfectie te fokken, waarbij op keuringen de voorkeur zal uitgaan naar het kleinere paard, wanneer alle karakteristieken ongeveer hetzelfde zijn.

 

Maat:

Mag niet groter zijn dan 34 inch (86,4 cm) gemeten op de basis van de laatste maanhaar (AMHA).

Mag niet groter zijn dan 38 inch (96 cm) gemeten op de basis van de laatste maanhaar (AMHR).
Mag niet groter zijn dan 42 inch (106 cm) gemeten op de basis van de laatste maanhaar (ASPC). De ASPC paarden kunnen wel deelnemen aan de shows, maar niet aan de keuringen

 

Hoofd:

Het hoofd dient in proportie te zijn tot hals en lichaam. Breed voorhoofd met een grote, prominente, wijd gezette ogen. Relatief korte afstand tussen ogen en neus. Profiel recht of licht hol gebogen onder de ogen. Grote neusvleugels. Puur gevormd verfijnde neus. Rechte beet.

 

Oren:

Medium tot klein. Gepunt. Waakzaam gedragen, met de punten licht naar binnen wijzend.

 

Hoofd/nek aanzet:

Zuiver gevormd en gebogen, waarbij voldoende ruimte is voor buiging.

 

Nek:

Flexibel, ietwat lang in proportie tot lichaam en type en langgelijnd tot aan de schoft.

 

Schouder:

Lang, schuin en goedgehoekt, zodanig dat een vrij bewegend voorbeen en goedgedragen hoofd/hals houding mogelijk is. Goed bespierd bovenbeen.

 

Lichaam:

Voldoende bespierd, met voldoende bot en substantie. Gebalanceerd en goed geproportioneerd. Korte rug en kruis in relatie tot de lengte van de onderlijn. Horizontale toplijn. Diepe lage borst en flank. Slanke borstkas.

 

Achterhand en croupe:

Lang, goedgespierde heup, dij, bovenbeen. Hoogste punt van de croupe gelijk aan schoft, staart niet excessief hoog of laag, juist vloeiend vanaf het lichaam.

 

Beenwerk:

Recht en parallel, zowel voor- als achterhand. Vanaf opzij bekeken, recht vierkant staande hoeven, welke voorwaarts wijzen. De koten zijn duidelijk gedefinieerd en maken een vloeiende 45 graden hoek naar de grond. Ronde compacte hoeven. Vloeiende beweging.

 

Kleur:

Iedere vachtkleur, aftekeningen en oogkleur zijn toegestaan. Vacht en behang behoren zijdezacht en glanzend te zijn.

Inhoud

 

Artikel 1: Algemene voorschriften

Artikel 2: Lidmaatschap

Artikel 3: Beëindiging van het lidmaatschap

Artikel 4: Algemene verplichtingen leden

Artikel 5: Fokkerijvereisten

Artikel 6: Raad van bestuur en algemene vergadering

Artikel 7: Verkiezingen en benoemingen

Artikel 8: Officiële aankondigingen

Artikel 9: Organisatie van de vereniging

Artikel 10: Slotbepalingen  

 

Artikel 1 - Algemene voorschriften

 

Het bestuur van de vereniging bepaald de regels en voorschriften. De regels en voorschriften worden mede bepaald door de algemene vergadering. De regels en voorschriften mogen niet in strijd zijn met de wet, zelfs als deze geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.

 

Artikel 2 - Lidmaatschap

 

Het lidmaatschap van de vereniging kan worden aangevraagd door middel van schriftelijke aanvraag bij de secretaris. Hiervoor wordt het ingevulde en ondertekende aanmeldingsformulier, dat beschikbaar is via de website verzonden de bijdrage betaald. Als de aanvrager jonger dan achttien (18) jaar is, dient de aanvraag worden mede ondertekend door een ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Een aanvraag voor lidmaatschap van de vereniging houdt in dat de kandidaat instemt met het AMHA/AMHR-rulebook en dit onderschrijft.

 

Lidmaatschap van de AMHA/AMHR is een aanbeveling.

 

Leden kunnen de statuten, regels en voorschriften lezen en/of downloaden op de EUSAM-website of schriftelijk aan te vragen bij de secretaris van de EUSAM.

 

Een adreswijziging dient schriftelijk aan de secretaris te worden medegedeeld,minimaal 2 maanden voor aanvang nieuw kalenderjaar.

 

De vereniging heeft:

 

a. Reguliere leden;

 

b. Familielidmaatschap;

 

c. Jeugdleden;

 

d. Ereleden;

 

e. Leden van verdienste;

 

f. Ondersteunende leden;

 

g. Sponsors.

 

Een lid is jeugdlid tot en met het jaar waarin het lid 18 jaar wordt.

 

Alleen leden van 18 jaar en ouder hebben stemrecht in een vergadering.

 

Ondersteunende leden ontvangen informatie over alle evenementen en de driemaandelijkse nieuwsbrieven voor een vaste jaarlijkse vergoeding. Ze hebben geen stemrecht.

 

Sponsoren hebben geen stemrecht; zij ondersteunen de vereniging financieel met een minimum van € 25,00 per jaar.

 

De leden zijn verplicht om een ​​jaarlijkse bijdrage te betalen, waarvan het bedrag wordt bepaald door de algemene vergadering voor de leden en het minimale sponsorbedrag overeenkomstig de bepalingen in artikel 6 van de statuten.

 

De factuur voor het lidmaatschapstarief wordt in november van elk jaar verzonden en moet uiterlijk op 1 januari van het volgende jaar worden betaald. Opzegging van het lidmaatschap dient voor 1 november van ieder jaar schriftelijk te geschieden. Als de betaling niet is ontvangen, wordt een herinnering verzonden, plus de kosten van herinnering, bijvoorbeeld € 5,00. Als de betaling daarna niet is ontvangen, eindigt het lidmaatschap op 1 februari van dat jaar. Als iemand echter later in dat jaar besluit om lid te worden, wordt de contributie verdubbeld om de administratie, herinneringen, enz. te compenseren. De lidmaatschapsbijdrage is dan voor dat resterende jaar minimaal € 70,00.

 

Als het lidmaatschap in het eerste jaar op een bepaald moment wordt hervat, moet een lidmaatschapsabonnement van het volledige jaar worden betaald.

 

Ereleden, sponsoren en ondersteunende leden zijn vrijgesteld van betaling van de jaarlijkse bijdrage. Sponsors en ondersteunende leden hebben hun eigen tarief voor een jaar, dat jaarlijks moet worden betaald.

 

Artikel 3 - Beëindiging van het lidmaatschap

 

Wanneer een lid het lidmaatschap van de vereniging wenst te beëindigen, moet de secretaris hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht worden nadat aan alle financiële verplichtingen is voldaan. Beëindiging van het lidmaatschap kan alleen plaatsvinden aan het einde van het verenigingsjaar, met een opzegtermijn van 2 maanden.

 

Artikel 4 - Algemene verplichtingen leden

 

Een lid is verplicht om zich vóór, tijdens en na een show/keuring/clinic/vergadering goed te gedragen en zo nodig bij te dragen en te helpen bij het handhaven van de regelementen.

 

Leden onthouden zich van elke vorm van seksueel wangedrag of seksuele avances ten opzichte van andere leden, zowel verbaal, non-verbaal, fysiek, opzettelijk of indirect, die door de andere partij als ongewenst worden ervaren. Bij klacht of melding zal het bestuur de kwestie onderzoeken en het betreffende lid aanspreken. Als het gedrag wordt herhaald, wordt het lidmaatschap onmiddellijk beëindigd.

 

Een lid is ten allen tijde verplicht om te zorgen voor het welzijn van alle paarden. Wanneer een lid in strijd is met deze verplichtingen, zullen sancties volgen; dit kan leiden tot verwijdering van het showterrein.

 

Discriminatie word niet getolereerd ​​en zal door het bestuur in de bestuursvergadering worden besproken met als boete, openbaarmaking.

 

Erfelijke defecten en mogelijke defecten moeten door de eigenaar aan het registratiebureau worden gemeld, u kunt het identificatie- en registratieformulier gebruiken.

 

Elke niet-lid die deelneemt aan een show/evenement georganiseerd door de EUSAM moet op de hoogte zijn van de bijgewerkte statuten/regels en voorschriften zoals ze zijn opgesteld en stemt ermee in.

 

Elk paard dat deelneemt aan een door de EUSAM georganiseerd show/ onderzoek moet een paardenpaspoort hebben; dit paspoort moet direct op verzoek worden getoond.

 

Elk paard dat deelneemt aan een door de EUSAM georganiseerd show/ onderzoek moet in goede gezondheid verkeren. Officieel bewijs van volledige inenting tegen influenza moet voorafgaand aan de show/clinic en keuring worden verstrekt. De laatste inenting moet binnen twaalf maanden zijn vernieuwd en geldig zijn op dag van show/clinic en/of keuring.

 

Artikel 5 - Fokvereisten

 

Fokkerijregistratie

 

a. Hengsteneigenaar moet zijn fokregistratie vóór 1 januari inzenden.

 

b. Voor elke hengst moet hij de fokregistratie doen.

 

c. Voor registratie moet het formulier naar het registratiekantoor van de EUSAM worden gestuurd.

 

Veulen registratie

 

a. Het veulen kan worden geregistreerd als het fokcertificaat op tijd wordt verzonden.

 

b. De hengst moet goedgekeurd zijn voor de fokkerij.

 

c. Erfelijke gebreken en mogelijke gebreken moeten door de eigenaar worden gemeld.

 

Stamboek registratie

 

a. Een merrie kan worden geregistreerd in het stamboek mits ze AMHA/AMHR-papieren heeft, maximaal 34"/38” gemeten is op de wortel van de laatste maanhaar.

Veterinair goedgekeurd en volledig AMHA/AMHR of EUSAM geregistreerd.

 

b. Een hengst kan worden geregistreerd in het stamboek mits hij AMHA/AMHR-papieren heeft, max. 34"/38” gemeten is op de wortel van de laatste maanhaar.

Veterinair goedgekeurd en volledig AMHA/AMHR of EUSAM geregistreerd.

 

c. Van de hengst moeten  vader en moeder dier bekent zijn.

 

Artikel 6 - Raad van bestuur en algemene vergadering

 

Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.

 

Bestuursvergaderingen worden zo vaak gehouden als de voorzitter of minimaal drie bestuursleden nodig achten.

 

De voorzitter beslist over tijd en plaats van de bestuursvergaderingen.  De voorzitter is belast met de algemene leiding en wordt bij afwezigheid vervangen door een vicevoorzitter benoemd door de raad van bestuur, die tijdens deze plaatsvervanging alle rechten en plichten van de voorzitter vervult.

 

In een bestuursvergadering kunnen geen reglementaire beslissingen worden genomen, indien niet minimaal de helft van het aantal benoemde bestuursleden aanwezig is. In dat geval wordt het onderwerp op de agenda geplaatst voor de volgende vergadering, waarin ongeacht het aantal aanwezige bestuursleden alsnog een beslissing kan worden genomen.

 

Er kan geen beslissing worden genomen over onderwerpen die niet op de agenda zijn geplaatst, tenzij een meerderheid van ten minste twee-derde van het aantal bestuursleden anders beslist.

 

Elk bestuurslid heeft één stem.

 

Een algemene vergadering wordt eenmaal (1 keer) per jaar bijeengeroepen door de raad van bestuur; de leden worden hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht overeenkomstig de bepalingen in artikel 14 van de statuten.

 

Artikel 7 - Verkiezingen en benoemingen

 

Alle verkiezingen en benoemingen voor een functie binnen de vereniging vinden plaats door aanbevelingen en indien nodig stemmen en opnieuw stemmen. Wanneer meer dan één vacature moet worden ingevuld, moeten er voor elke vacature aanbevelingen worden gedaan.

 

Elke kandidaat voor de functies waarnaar wordt verwezen in clausule 1 moet lid zijn van de vereniging, maar mag geen lid zijn van de raad van bestuur van een andere vereniging, club of stamboek.

 

Elke aanbeveling moet schriftelijk worden ingediend, inclusief een verklaring van de kandidaat dat hij/zij zijn/haar mogelijke verkiezing of benoeming zal aanvaarden.

 

Artikel 8 - Officiële aankondigingen

 

Alle aankondigingen waarvan de statuten of reglementen publicatie behoeven, die door het bestuur of de algemene vergadering noodzakelijk worden geacht en alle beslissingen van de uitvoerende macht zijn opgenomen in de officiële aankondigingen van de vereniging.

 

De leden ontvangen de officiële aankondigingen per e-mail en/of de nieuwsbrief.

 

Artikel 9 - Organisatie van de vereniging

 

Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging, volgens artikel 6 van de statuten.

 

Het algemeen bestuur wordt gekozen door de algemene vergadering overeenkomstig artikel 6 van de statuten.

 

Het algemene bestuur wijst het bestuur van zijn leden aan overeenkomstig artikel 6 van de statuten.

 

De raad van bestuur benoemt de voorzitter van een commissie, na goedkeuring door de algemene vergadering. Voor elke commissie wordt een bestuurslid verantwoordelijk gesteld.

 

De commisies bestaan ​​uit maximaal drie (3) volwassen personen, waarvan één (1) persoon als voorzitter fungeert, met uitzondering van een jeugdcommissie.

 

De secretaris is gedeeltelijk verantwoordelijk voor het PR-beleid en de interne en externe communicatie van de vereniging. Voor deze activiteiten kan een afzonderlijke functionaris worden aangesteld.

 

De kascommissie wordt benoemd door de algemene vergadering.

 

De verantwoordelijkheid voor de bewaking van de algemene richtlijnen kan door aparte functionaris worden gedragen en is belast met de lidmaatschappen.

 

Artikel 10 - Slotbepalingen

 

Wijzigingen in de regels en voorschriften kunnen alleen worden aangenomen als het voorstel door de algemene vergadering is aangenomen.

 

In alle gevallen waarin de regels en voorschriften niet voorzien, beslist de raad van bestuur.

 

Elk lid van de vereniging wordt geacht bekend te zijn met de clausules in het reglement.

 

 Zoals vastgesteld/goedgekeurd in de algemene vergadering.

bottom of page